Praktijkvoorbeelden van Hilgers Consultancy


Case Ministerie van Buitenlandse Zaken- Online leiderschapstraining


Vraag: Organiseer een online training voor leidinggevenden op posten in het buitenland. Het moet toegankelijk zijn via bestaande middelen, aansprekend en toepasbaar zijn in het dagelijkse werk van de leidinggevenden.


Aanpak: Creatief op zoek gaan naar de mogelijkheden die het huidige systeem biedt. Korte interviews gehouden met mensen uit de doelgroep om te achterhalen wat het programma inhoudelijk aantrekkelijk maakt, welke dilemma’s spelen in het werk, maar ook welke aandachtspunten een online training (qua vorm) met zich mee brengt. Voor de meeste mensen was dit geheel nieuw.


Resultaat:

Een leiderschapstraject van vier sessies: een korte online kennismakingssessie, 2 online workshops van 1,5 uur met 2 weken ertussen, en een individueel coachingsgesprek via skype. Leidinggevenden stuurden vooraf een case in, een lastige situatie in het team waarmee zij een slag wilden maken. De workshops waren afwisselend, prikkelend, met voldoende ruimte voor theorie, praktische toepassing en uitwisseling van dilemma’s en tips met andere leidinggevenden. Deelnemers werden zich meer bewust van hun eigen handelen en gingen experimenteren met acties en een andere aanpak richting het eigen team.


"Deze inzichten en praktische handvatten helpen mij in mijn volgende stap"

"Door mijn medewerkers vragen te stellen bereik ik nu méér dan met het geven van opdrachten"

Quote deelnemers‘Anja Hilgers is een kei in haar vak! Ze weet in korte tijd en in hoog tempo leertrajecten te ontwikkelen en uit te voeren die zeer aansprekend en enthousiasmerend zijn’.

Charlotte Staats, Ministerie van Buitenlandse zakenCase Financiële toezichthoudende instelling- advies opzet en operationalisatie interne Academy


Vraag: Advies en ondersteuning bij het professioneel opzetten van een interne Academie. Geef opleidingskundig en didactisch advies over het ontwerp en de opzet van de basisopleiding en verdiepende leeractiviteiten. En advies hoe de academie kan bijdragen aan het versterken van strategisch leren en ontwikkelen in de organisatie.


Aanpak: Gezorgd, samen met andere betrokkenen, dat met steun vanuit de organisatie meteen een professioneel product neergezet werd: o.a. een basisopleiding die goed in elkaar zit en een professionele studiehandleiding voor deelnemers. Hierdoor werden eerste resultaten al snel concreet zichtbaar. Bij de interne docenten enerzijds sturend optredend door een focus op de essentie, passende, interactieve werkvormen daarbij en een directe verbinding van opleidingsbijeenkomsten met de praktijk. Anderszijds steeds oog hebbend voor wat het hun zelf oplevert en hoe zij hun eigen kracht en die van collega’s zo optimaal kunnen benutten.


Resultaat:  

  1. Goed lopende Academie in opbouw. Enthousiaste deelnemers, enthousiaste managementleden en directie. De academie krijgt steeds meer aanzien binnen de organisatie. Medewerkers willen er graag onderdeel van uitmaken en aan bijdragen.

  2. Stevig curriculum, waaronder een verplichte basisopleiding voor alle nieuwe medewerkers en verdiepingsaanbod voor de overige medewerkers. Alles in het verlengde van vakmanschap en de doelen en strategie van de organisatie.

  3. Medewerkers gefacilieerd en gemotiveerd in rol van docent/ facilitator middels adviesgesprekken, faciliteren van train-de-trainer bijeenkomst, coaching en docentendagen


‘Anja laat mensen nadenken over de essentie van problematiek. Ze is daarnaast in staat om overzicht te houden en is niet te beroerd om met haar voeten in de modder te staan. Bovendien is ze een leuk mens die altijd de verbinding opzoekt. Kortom, het is fijn met haar te werken!’

Manager Toezichtacademie
Case Gemeente Amsterdam- Advies & ontwikkeling leerexpeditie Aanpak Gezond Gewicht


Vraag: Opleidingskundig advies en ontwikkeling van leerplan Amsterdamse Aanpak Gezond gewicht. Tevens facilitator van de Leerexpeditie Amsterdamse aanpak gezond gewicht, een ‘learning on the job’ traject voor oa jeugdverpleegkundigen van de GGD.


Aanpak: Op zoek gaan naar de passie waarmee mensen ooit hun werk zijn begonnen. Door een veilige, stimulerende leeromgeving te creëren durfden mensen uiteindelijk buiten de gebaande paden te treden. Ze gingen op een aanstekelijke manier op zoek naar nieuwe manieren van werken die effectief bijdroegen aan gezond gewicht. Door gezamenlijk in gesprek te gaan over de uitdagingen van de organisatie en de persoonlijke leerplannen, ontstond er steun en motivatie in de groep.


Resultaat:

Een prikkelende en uitdagende leerexpeditie voor Jeugdverpleegkundigen. Duur: zeven contactmomenten, verspreid over 6 maanden, met daaraan parallel ruimte voor experimenteren in de eigen praktijk, coaching en feedback van collega’s. Door mensen te stimuleren te experimenteren met een andere aanpak, met als vertrekpunt de eigen kracht, ondersteund door het MT binnen de organisatie, ontstond een zeer gemotiveerde groep medewerkers die de passie in hun werk terugvonden en bijzondere resultaten boekten. Er ontstond zichtbare gedragsverandering en de samenwerking in de wijk verbeterde. Mensen traden op als ambassadeur in aanpak van gezond gewicht en wisten een regierol te pakken als centraal zorgverlener in zorgcoördinatie.


‘Doordat ik zelf nu gemotiveerder ben, kan ik ouders ook beter motiveren’